НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Отдел „Стратегическо минно планиране“ търси да назначи човек, който да извършва, както числена, така и пространствена обработка и анализ на данни, нужни за компютърни симулации и изчисления свързани с хидрогеоложки и инженерно-геоложки процеси и явления. Позицията изисква желание и умения за работа с пространствена база данни, графична обработка в тримерна среда, статистически анализи, програмни езици и автоматизиране на изчисления, тримерно и двумерно геомеханично и хидрогеоложко числено моделиране

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Извършваш обработка на геоложки и други база данни в CAD и GIS среда, в EXCEL и Python
 • Подготвяш данните за извършването на компютърни симулации базирани на физични закони в земните науки
 • Сравняваш получените резултати от изчисленията с реално измерени параметри на симулираната геомеханична или хидрогеоложка среда
 • Подобряваш разбирането за изследваната среда и съответно компютърните модели
 • Прогнозираш параметри за окачествяването на геомеханични и хидрогеоложки рискове и опасности

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше образование, специалност: „Геотехническо инженерство“, УАСГ-София; „Математика, Физика и Инженерна физика“, СУ „Св. Климент Охридски“; “Софтуерно инженерство“, СУ „Св. Климент Охридски“; „Хидрогеология и инженерна геология“, МГУ „Св. Иван Рилски“; “Софтуерно инженерство“, ВТУ „Св. Кирил и Методий“; “Софтуерно инженерство”, „СофтУни“ София; „Компютърно и софтуерно инженерство“ и „Приложна математика“, ТУ-София; „Математика, Приложна математика, Инженерна физика“, ПУ „Паисий Хилендарски“; Университети извън България, с подходяща за позицията специалност
 • Работиш и се адаптираш умело с компютърни програми, като Excel, Spyder IDE, QGIS, Rhino3D, Move3D, Dips, RocData, UDEC, 3DEC, FLAC2D, FLAC3D и MineDW
 • Владеене на английски език и езици за програмиране ще се счита за предимствo
 • Опит със специализирани софтуери за стабилитетни и хидрогеоложки изчисления също ще се счита за предимство
 • Познания и умения в сферата на програмирането с владеене на PHP, Javascript ще се счита за предимство
 • Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащане до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password