НАКРАТКО ЗА СВОБОДНАТА ПОЗИЦИЯ

Приема, проверява, обработва и създава документи свързани с изчисляване на възнаграждението на наетите по трудови и облигационни отношения лица. Съставя служебни бележки, удостоверения и декларации изискуеми по националното законодателство.

 

ЩЕ ДОПРИНЕСЕШ ЗА НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ КАТО:
 • Приемаш и подготвяш за компютърна обработка документите, създадени във връзка с изчисляване на възнаграждението на наетите по трудови и облигационни отношения лица
 • Контролираш съдържанието и формата на счетоводните документи да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и нормативна база, както и за навременното им представяне в счетоводството, съгласно утвърден документооборот
 • Изготвяш в срок разплащателни ведомости, платежни и други документи, свързани с изплащането на възнагражденията за съответен период
 • Издаваш служебни бележки и удостоверения , съставяш справки, декларации и други документи свързани с изплатени възнаграждения на наетите лица, изискуеми по националното законодателство
 • Изготвяш необходимите удостоверения за доказване на осигурителен стаж и осигурителен доход
 • Обработваш и осчетоводяваш създадените документи в резултат на извършени стопански операции, систематизираш информацията в счетоводни регистри по съответните сметки, за които пряко отговаряш
 • Проверяваш и анализираш резултатите от стопанските операции, които осчетоводяваш
 • Следиш за правилното насочване на разходите за труд, услуги и други
 • Упражняваш вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените ти задачи за спазване на финансовата дисциплина в предприятието
 • Съставяш извлечения и справки от аналитичните сметки и други балансови извлечения
 • Участваш в изготвянето на справки и отчети в изпълнение на изискванията на приложимата нормативна база
 • Съхраняваш и подреждаш счетоводния архив
 • Отговаряш за съхраняването на документите и опазването им от повреда, изгубване и унищожаване
 • Спазваш и прилагаш изискванията на фирмената интегрирана система за управление (ИСУ)
 • Изпълняваш и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

 

ЩE СЕ РАДВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ТВОЯТА КАНДИДАТУРА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАШ:
 • Висше икономическо образование. Предимство ще имат кандидатите завършили специалност „Счетоводство и контрол” или производните на нея
 • Много добро познаване на счетоводната и данъчната нормативна база, защита на личните данни, трудовото и осигурително законодателство
 • Предимство ще имат кандидати с над 5 години опит на подобна позиция
 • Много добра компютърна грамотност /Word и Excel/ и опит в ползването на счетоводен програмен продукт
 • Почтеност – да бъдеш прям и честен в професионалните си отношения
 • Обективност – да не компрометираш професионалните си преценки поради предубеденост, конфликт на интереси и или неправомерно влияние от страна на други лица
 • Професионална компетентност – да си овладял и да поддържаш професионалните си знания и умения на ниво, необходимо за да се гарантира че работодателя ти получава компетентна професионална услуга
 • Надлежно внимание – да действаш с усърдие и задълбоченост и в съответствие с приложимите стандарти
 • Конфиденциалност – да запазваш конфиденциалността на информацията придобита в резултата на работата ви
 • Професионално поведение – да спазваш изискванията на приложимите закони и нормативни разпоредби и да избягваш поведение, което дискредитира професията и работодателя
 • Екипност, комуникативност

 

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
  Възнаграждение
 • Ежемесечно изплащано до конкретно определена дата
 • По банков път със заплатени всички дължими осигуровки според законодателството
 • Допълнителни финансови стимули при постигнати резултати

 

  Придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Допълнителни застраховки
 • Служебен транспорт
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск
 • Пакет социални придобивки

 

  Обучение и кариера
 • Обучения за придобиване на професионална квалификация и усъвършенстване на компетентности
 • Платен отпуск при обучение за следваща степен на образование в областта на дейност на дружеството

Характеристики
Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password